Sklep internetowy CocoArt, dostępny pod adresem https://www.cocoart.pl , prezentuje produkty rękodzielnicze i sztukę głównie z terenu Rzeczypospolitej Polskiej, umożliwiając użytkownikom serwisu składanie ofert, dotyczących sprzedaży tych produktów. Administrator serwisu jest stroną zawieranych za pośrednictwem serwisu umów sprzedaży. Umowy sprzedaży zawierane są na podstawie zweryfikowanego przez Administratora zapytania dotyczącego produktów z oferty Serwisu. Administrator zastrzega sobie prawo do niezawarcia umowy sprzedaży, jeśli realizacja tej umowy jest niemożliwa ze względów logistycznych. Jeśli nie ma możliwości zawarcia umowy sprzedaży, Użytkownik zostanie poinformowany o tym i o powodach takiej decyzji drogą mailową. Zostanie mu także zwrócona wpłacona kwota w terminie do 14 dni roboczych. 

Administratorem serwisu jest Barbara Lampert, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „CocoArt. Barbara Lampert”, ul. Kościelna 51, 44-266 Świerklany, NIP: 642-255-40-20

Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: biuro@cocoart.pl

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Administrator – Barbara Lampert, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „CocoArt. Barbara Lampert”, ul. Kościelna 51, 44-266 Świerklany, NIP: 642-255-40-20,

Producent – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej lub spółka cywilna, prowadząca sprzedaż produktów rękodzielniczych zaprojektowanych i wytworzonych przez siebie,

Produkt – produkt rękodzielniczy widoczny w Serwisie,

Regulamin – niniejszy regulamin dostępny pod adresem: http://cocoart.pl/pl/3-regulamin

Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://cocoart.pl

Umowa – umowa sprzedaży zawierana za pośrednictwem Serwisu pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem

Użytkownik – każdy podmiot, korzystający z Serwisu

§ 2

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Serwisu, Administrator świadczy na rzecz Użytkownika usługi drogą elektroniczną na zasadach opisanych w Regulaminie. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkownika oraz Administratora związane z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu.
 2. Do korzystania z Serwisu nie jest koniecznie spełnienie szczególnych wymogów przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczające są:
  • dostęp do Internetu,
  • standardowy system operacyjny
  • standardowa przeglądarka internetowa,
  • aktywny adres e-mail – potrzebny do wysłania Administratorowi za pośrednictwem Sklepu zapytania dotyczącego możliwości realizacji zamówienia.
 3. Samo przeglądanie zawartości Serwisu możliwe jest anonimowo, tj. bez konieczności podawania jakichkolwiek danych. Natomiast wysłanie zapytania w Serwisie lub zawarcie Umowy za pośrednictwem Serwisu nie jest możliwe anonimowo, tj. wymaga podania określonych danych osobowych.

§ 3

Zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora

 1. Podstawową funkcją Serwisu, a zarazem usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika jest zapewnienie Użytkownikowi możliwości przeglądania zawartości Serwisu (patrz § 4 Regulaminu) oraz wysłania Administratorowi zapytania dotyczącego możliwości zawarcia umowy sprzedaży. Zapytania składane są za pomocą standardowego dodawania produktów do koszyka. Koszyk podaje orientacyjną wartość przyszłego zamówienia. Rozpoczęcie świadczenia usługi następuje z chwilą przejścia przez Użytkownika do którejkolwiek strony Serwisu, a kończy się z chwilą opuszczenia Serwisu przez Użytkownika. 
 2. Administrator świadczy na rzecz Użytkownika wszystkie usługi nieodpłatnie, co oznacza, że Użytkownik nie dokonuje na rzecz Administratora jakichkolwiek opłat w związku z korzystaniem z Serwisu. 

§ 4

Zawartość Serwisu

 1. Każdy Użytkownik może przeglądać zawartość Serwisu.
 2. Zawartość Serwisu tworzą teksty, zdjęcia oraz materiały graficzne.
 3. Zawartość Serwisu może pochodzić od Administratora i Producentów
 4. Informacje o Produktach i Producentach pochodzą bezpośrednio od Producentów, Są dodawane do Serwisu przez Administratora Serwisu. 

§ 5

Zawarcie Umowy

 1. Każdy Użytkownik może zawrzeć za pośrednictwem Serwisu umowę sprzedaży produktów widocznych w Serwisie, poprzez złożenie zapytania dotyczącego wybranych produktów. 
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do niezawarcia umowy sprzedaży, jeśli realizacja zapytania jest niemożliwa z powodów logistycznych. W takim przypadku na konto Użytkownika zostanie zwrócona wpłacona kwota. 
 3. O decyzji Administratora Użytkownik zostanie powiadomiony drogą mailową, najpóźniej do 10 dnia roboczego od chwili złożenia zapytania. 
 4. Ceny Produktów wyrażone są w polskich złotych, ale mogą być prezentowane również w euro, w zależności od wyboru Użytkownika. Niemniej jednak, ceną wiążącą dla Użytkownika jest zawsze cena wyrażona w polskich złotych. Płatność dokonywana przez Użytkownika również dokonywana jest zawsze w polskich złotych, co oznacza, że jeżeli płatność dokonywana jest z rachunku bankowego prowadzonego w innej walucie niż polski złoty, stosownego przeliczenia dokonuje bank, stosując przyjęty przez siebie kurs wymiany, a kurs ten nie musi odpowiadać kursowi wykorzystanemu przez mechanizm Serwisu do zaprezentowania cen Produktów w walucie innej niż polski złoty.
 5. Umowę sprzedaży z Serwisem może zawrzeć zarówno Użytkownik, który ma miejsce zamieszkania lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również Użytkownik, który ma miejsce zamieszkania lub siedziby poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. W celu zawarcia Umowy, Użytkownik musi złożyć zapytanie, podejmując następujące kroki:
  • Dodać interesujący go Produkt lub Produkty do koszyka, klikając w przycisk „Dodaj do koszyka” widoczny przy Produkcie.
  • przejść do widoku koszyka,
  • kliknąć w przycisk „Kontynuuj zamówienie”
  • podać dane osobowe niezbędne do realizacji zapytania (imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail, adres),
  • podać ewentualne uwagi do zamówienia, jeśli Użytkownik takowe posiada,
 7. Po zawarciu Umowy, Użytkownik może kontaktować się z Administratorem telefonicznie lub drogą mailową.

§ 6

Reklamacje

 1. Użytkownik może składać reklamacje w związku z korzystaniem z Serwisu.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  • oznaczenie Użytkownika,
  • przedmiot reklamacji,
  • okoliczności uzasadniające reklamację,
  • żądanie Użytkownika w związku z reklamacją.
 3. Reklamacje można składać w postaci wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Administratora, tj. biuro@cocoart.pl
 4. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od doręczenia reklamacji Administratorowi. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji zawiadomi Użytkownika w ten sam sposób, w jaki wysłana została mu reklamacja.

§ 7

Rozstrzyganie sporów

 1. Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń związanych z korzystaniem z Serwisu. Między innymi, Użytkownik ma możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów
 2. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://uokik.gov.pl

§ 8

Dane osobowe

Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych zostały opisane w polityce prywatności.

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Serwisie.
 2. Administrator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie.